napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Informacje opisujące proces auditowania i proces certyfikacji

Poniżej przedstawiono przebieg procesu certyfikacji:

 1. Wniosek o certyfikację (złożony przez Klienta)
 2. Działania przed rozpoczęciem procesu certyfikacji
  • przegląd i ocena wniosku;
  • w przypadku pozytywnej oceny wniosku o certyfikację przygotowanie oferty;
  • w przypadku przyjęcia oferty przez Klienta następuje podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych;
 3. Powołanie zespołu auditującego
 4. Audit początkowej certyfikacji (audit certyfikacyjny)
  • przegląd dokumentacji systemu zarządzania Klienta;
  • przygotowanie planu auditu – etap 1;
  • przeprowadzenie auditu – etap 1;
  • sporządzenie Sprawozdania z auditu – etap 1;
  • odniesienie się przez Klienta do ewentualnych spostrzeżeń wyartykułowanych w trakcie auditu – etap 1;
  • analiza działań do spostrzeżeń przez zespół auditujący (jeżeli takie wystąpiły);
  • przygotowanie planu auditu – etap 2;
  • przeprowadzenie auditu – etap 2;
  • sporządzenie raportu z auditu;
  • analiza niezgodności przez Klienta (w przypadku ich wystąpienia);
  • ocena działań do niezgodności przez zespół auditujący (w przypadku ich wystąpienia; ocena działań może nastąpić na podstawie oceny przesłanych przez Klienta dowodów lub auditu poprawkowego);
  • podjęcie decyzji o udzieleniu certyfikacji (decyzja może być pozytywna lub negatywna);
  • w przypadku pozytywnej decyzji udzielającej certyfikację  wydanie certyfikatu;
 5. Audity nadzoru (pierwszy audit nadzoru po certyfikacji przeprowadzany jest w okresie od 9 do 12 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu; drugi audit nadzoru przeprowadzany jest w okresie od 21 do 25 miesięcy od ostatniego dnia drugiego etapu auditu)
  • weryfikacja danych niezbędnych do skalkulowania czasu auditu nadzoru;
  • kalkulacja czasu auditu;
  • powołanie zespołu auditującego;
  • przygotowanie planu auditu;
  • przeprowadzenie auditu nadzoru;
  • sporządzenie raportu z auditu;
  • analiza niezgodności przez Klienta (w przypadku ich wystąpienia);
  • ocena działań do niezgodności przez zespół auditujący (w przypadku ich wystąpienia; ocena działań może nastąpić na podstawie oceny przesłanych przez Klienta dowodów lub auditu poprawkowego);
  • podjęcie decyzji o utrzymaniu certyfikacji (decyzja może być pozytywna lub negatywna).
 6. Audit ponownej certyfikacji (recertyfikacja) – UWAGA: Ciągłość certyfikacji jest zachowana tylko i wyłącznie w przypadku, gdy cały proces ponownej oceny, w tym audit recertyfikacyjny wraz z ostateczną oceną zostanie zamknięty przed końcem ważności obowiązującego.
  • wniosek o ponowną certyfikację (recertyfikację) – złożony przez Klienta;
  • przegląd i ocena wniosku;
  • w przypadku pozytywnej oceny wniosku o ponowną certyfikację przygotowanie oferty;
  • w przypadku przyjęcia oferty przez Klienta następuje podpisanie umowy o świadczenie usług certyfikacyjnych;
  • powołanie zespołu auditującego;
  • przegląd dokumentacji systemu zarządzania Klienta;
  • przygotowanie planu auditu;
  • przeprowadzenie auditu ponownej certyfikacji (recertyfikacji);
  • sporządzenie raportu z auditu;
  • analiza niezgodności przez Klienta (w przypadku ich wystąpienia);
  • ocena działań do niezgodności przez zespół auditujący (w przypadku ich wystąpienia; ocena działań może nastąpić na podstawie oceny przesłanych przez Klienta dowodów lub auditu poprawkowego);
  • podjęcie decyzji o odnowieniu certyfikacji (decyzja może być pozytywna lub negatywna);
  • w przypadku pozytywnej decyzji odnawiającej certyfikację  wydanie certyfikatu;
  • audity nadzoru (dwa auditu nadzoru realizowane są w odstępach rocznych, w pierwszym i drugim roku, z tolerancją plus 1 miesiąc minus 3 miesiące od daty ostatniego dnia auditu recertyfikacyjnego; przebieg auditów nadzoru jest analogiczny do tych przedstawionych w pkt 5).