napisz do nas

Formularz kontaktowy

napisz

biuro@censor.org.pl

lub zadzwoń

+48 42 23 34 110

Certyfikacja wyrobów jest to działanie mające na celu pisemne potwierdzenie, że wyrób jest zgodny z wymaganiami norm, dyrektyw lub innych dokumentów odniesienia. Takiego zapewnienia udziela kompetentna i niezależna od dostawcy i odbiorcy jednostka oceniająca zgodność wyrobu. Dokumentem potwierdzającym spełnienie określonych norm i wymagań kryterialnych jest certyfikat zgodności oraz – w odniesieniu do wybranych certyfikacji, udzielenie prawa stosowania znaku jednostki certyfikującej. Wyróżniamy certyfikację wyrobów w następującym zakresie: 

 

Certyfikat zgodności (PN)

Potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami norm PN, EN lub innymi dokumentami odniesienia; certyfikat oferowany jest producentom wytwarzających wyroby zgodnie z polskimi i europejskimi normami.

 

Certyfikat zgodności (CE)

potwierdza zgodność wyrobu z normą zharmonizowaną z daną dyrektywą WE; certyfikat oferowany jest producentom wyrobów podlegających znakowania CE. 

 

Certyfikat uprawniający do znakowania wyrobu znakiem bezpieczeństwa (B)

Potwierdza, że dany wyrób, użytkowany zgodnie z zasadami określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska; certyfikat oferowany jest producentom wyrobów spełniających wymagania przedmiotowych norm bezpieczeństwa. 

 

  

Elementy/etapy certyfikacji wyrobów: 

Element procesu certyfikacji 

Certyfikat zgodności (PN)

Certyfikat zgodności (CE)

Certyfikat - znak bezpieczeństwa (B)

Wybór próbki wyrobu do badania/oceny

Ocena wyrobu i dokumentacji

Decyzja dotycząca certyfikacji

Wystawienie certyfikatu

Nadzór nad wydanym certyfikatem, poprzez badanie lub inspekcję wyrobu

 

Nadzór nad wydanym certyfikatem, poprzez: audit systemu jakości lub procesu produkcyjnego 

   

Element procesu certyfikacji wymagany dla danej certyfikacji 

 

 

Przebieg/procedura procesu certyfikacji wyrobu